Get Adobe Flash player

Metodika práce

Cílevědomě jsou pěstovány všelidské hodnoty, humanismus, demokratické principy, láska k domovu a přírodě, ekologie, tělesná zdatnost, psychická odolnost i užitečné znalosti, dovednosti, návyky, ale i vhodné využívání volného času aktivním odpočinkem ve zdravém prostředí. Činnost ZÁLESÁKA se dotýká hlavních sportovních, tělovýchovných, branných, kulturně poznávacích, polytechnických, společensko-zábavných a morálních disciplín i mnoha technických odborností. Směřuje od Všestrannosti ke specializaci, neboť jednostrannost - byť atraktivní - většině mladých časem zevšední, zatímco široká programová různorodost poutá mládež dlouhodobě a postupně jí pomáhá v zasvědceném výběru vlastní nejvhodnější specializace. Všestrannost připravuje člověka i na řešení nejrozmanitějších životních situací, včetně krajního uplatnění teorie přežití, a je základem jeho zdravého, harmonického tělesného i duševního vývoje.

 

Činnost je rozvíjena Soustavně , a to od 10 let, kdy je dítě již schopno této soustavnosti, ale jeho zájmy se přitom začínají formovat. Podle věkových zvláštností dětí, mládeže a dospělých pracuje ZÁLESÁK se třemi na sebe navazujícími kategoriemi v rámci jednoho střediskového kolektivu. Dlouhodobá, soustavná a poutavá činnost v tak mladém člověku pozvolna vytváří hluboký vztah, který pak lze formovat v tradici, pomáhající překonat občasné problémy každého kolektivu. Soustavnost zvyšuje akceschopnost, prohlubuje náročnost, umožňuje systematičnost výchovně výcvikové práce. A na tuto soustavnou činnost mohou být připravovány děti již od 6 let.

ZÁLESÁK je budován na důsledné Náročnosti , tvrdosti, akceschopnosti i technickém pojetí pobytu v přírodě. Vytváří takvlastní prostor pro odlišný od ostatních orgnizací, které se zabývají turistikou, tábornictvím a ochranou přírody, což ovlivňuje a doplňuje mozaiku různorodých zájmů dětí a mládeže. Tato koncepce vytyčuje pomalý, ale perspektivní směr rozvoje od výběrovosti k masovosti. Množství zapojených členů musí být uměrné počtu dobrých vedoucích a rozsahu materiálně-finančního zabezpečení. Důsledně se vychází ze zásady, že si mládež váží především toho, o co se musí zasloužit. Nároky jsou přiměřeně tvrdé, ale spravedlivé. Míra přiměřenosti by však neměla být pod opravdovými možnostmi, neboť mládí si pak důkazy svých schopností a sil hledá samo - nezřídka na úkor svého okolí.

Poutavost každé činnosti vychází především z jejích forem. Formy ZÁLESÁKA se podřizují přirozeným zvláštnostem hravých dětí a soutěživé mládeže. V práci s mladými lidmi nemá místo okázalost, frázovitost, formálnost, necitlivé poučování. Nemá zde místo ani přílišná střízlivost forem. Mladí touží po romantice, dobrodružství i kráse a je pro ně schopno tvrdě pracovat. Romantiku přírody však ZÁLESÁK obhacuje o moderní romantiku techniky. V poutavě motivovaných hrách a soutěžích se přirozenou cestou získává mnoho užitečného s mentalitalitou dětí je nenásilně využívána k prospěchu celku i samotného jedince. A pokud se mládí nedostává k romantice v souladu s všeobecnými zájmy, zmocňuje se jí samo, z neznalosti po svém a většinou k vlastní škodě i ke škodě jiných. Základním prostředím zálesácké činnosti je Přiroda.

Každý pobyt v ní je pro mladé nejen přitažlivý, ale i poučný a zdravý. Příroda je i nejlevnějším a nejdostupnějším prostorem pro všestrannou činnost - je tělocvičnou, hřištěm, cvičištěm i bazénem. Vede k upevňování kolektivů dětí a mládeže, k prohlubování aktivity, činorodosti a akceschopnosti - k postupnému přivkání na podmínky kolektivního života. Svými estetickými a emocionálními prožitky a kulturně poznávacím charakterem proklubuje pobat v přirodě i důvěrný vztah k domovu, k vlasti, ke světu, k přírodě - nenásilně upevňuje ekologické cítění a postoje. Příroda se jeví jako nejvhodnější prostor pro výchovu mladé generace a ZÁLESÁK ho plně využívá.

Výcvikové prvky

Výcvikové prvky určují vlastní obsahovou náplň ZÁLESÁKA pomocí tří stupňů náročnosti - POCHODNÍ. Vymezují oblasti činnosti, které odpovídají jejich názvu. Podmínky POCHODNÍ se postupně doplňují a zdokanalují, což zabezpečuje i pružné reagování na vznik a vývoj nových vhodných aktivit.

Obsah náplně výcvikových prvků

I. Organizační: systém ZÁLESÁKA a příbuzných organizací, přehled vývoje zájmového pobytu v přírodě, dokumentace činnosti, metodická příprava a praktická aktivita.

II. Poznávací: neživá a živá příroda, astronomie, vlastivěda, ekologie a vlastní výzkum.

III. Zeměpisné: orientace, topografie a meteorologie.

IV. Zdravotnické: prevence, první pomoc a přesun zraněných.

V. Tábornické: vybavení, ohně, bivaky, stany, tábory, zacházení s nářadím, uzlování a příprava stravy.

VI. Přesunové: dopravní prostředky, parašutismus, bezmotorové létání, horolezectví, lyžování, vodáctví a potápěčství.

VII. Branné: postup v terénu, nástupové tvary, pozorování, maskování, stopování, signalizace, radistika, sebeobrana, střelba, hlídková a průzkumná činnost.

VIII. Tělovýchovné: lehká atletika, tělovýchovné hry, orientační sporty, biatlon a překážková dráha.

IX. Zájmové: výtvarné, hudební, literárně-dramatické či polytechnické znalosti a vlstní výběrová tvořivost.

X. Mravní: láska k vlasti a přátelství k jiným národům, obětavost a pomoc druhým, spolehlivost a svědomitost, věrnost a zásadovost, sebeovládání a ukázněnost, pracovitost a vytrvalost, šetrnost a pořádkumilovnost, čestnost a poctivost, slušnost a skromnost, družnost a veselost.

Statut ZÁLESÁKA

ZÁLESÁK - svaz pro pobyt v přírodě je samostatným, nezávislým a výběrovým občanským sdružením zájemců o všestrannou činnost v přírodě. Otvírá se lidem ve věku od 6 let, kteří přijímají a dodržují jeho sjednocující "výchovně výcvikový systém". Má právní subjektivitu jako celek a přiznává ji i svým základním článkům - střediskům. Svaz může vstupovat do sdružení s jinými organizacemi nebo z nich vystupovat.

ZÁLESÁK pracuje se třemi věkovými kategoriemi - zelenou (10 - 14 let), černou (15 - 18 let) a rudou (nad 18 let), jejihž činnost je koordinována ve střediscích. Přípravnou věkovou kategorií je BÍLÝ ZÁLESÁK, který připravuje děti ve věku 6 - 10 let na budoucí systematickou práci.

Středisko se skládá z oddílů alespoň dvou věkových kategorií a oddíly pak ze dvoučlenných až pětičlenných družstev. Středisk jednoho okresu či oblasti mohou tvořit župu. Všechny složky stejné země vytvářejí kmen.

Nejvyšším orgánem řízení je na všech stupních je sněm, složený z držitelů alespoň nováčkovského kvalifikačního stupně černé a rudé věkové kategorie. Organizační složky ZÁLESÁKA jsou řízeny radami, které se skládají ze štábů a z náčelníků o stupeň nižších složek. Štáb je výkonným orgánem rady, je volen sněmem svého stupně a skládá se z kvalifikovaného náčelníka, staršího 18 let a z činovníků, kteří řídí jednotlivé oblasti činnosti (zástupce, organizátor, hospodář, metodik a propagátor).

Základní kvalifikace ZÁLESÁKA se získávají pomocí tří stupňů náročnosti - POCHODNÍ. Tvoří ji nováčkovský, členský a instruktorský stupeň (rádcovský a náčelnický) s praktickými zkouškami - Zálesáckou stezskou pro zelenou a Zálesáckou cestou pro černou věkovou kategorii. Kvalitnější znalostí některého z výcvikových prvků lze získat specializaci.

Vyšší kvalifikace je pouze pro rudou věkovou kategorii, neboť je zaměřena na vedení činnosti, případně na trvalou specializaci podle jednotlivých výcvikových prvků. Je tvořena čestným, cvičitelským absolventským kvalifikačním stupněm.

ZÁLESÁK pracuje s aktivními členy. Proto každoročně provádí osobní a hromadnou registraci pomocí příslušných registračních karet (členové ve střediscích a střediska u ústřední rady ZÁLESÁKA).

ZÁLESÁK má svoji tradiční symboliku, která vychází ze symbolu moudrosti lesa a tří barev seřazených podle významu - zelená, černá, rudá. Pomocná barva je bílá. Symbolika vyjadřuje příslušnost k ZÁLESÁKU (znak, průkaz, stejnokroj, domovenka, vlajka), kvalifikaci (plnění prvků, kvalifikační stupně, specializace, cvičitelství), funkčí označení (činovník, náčelník), věkové kategorie, ale i zdravení (AHOJ), způsob podávání ruky (křížené malíčky symbolizují společný zájem), oceňování středisek i jednotlivců (Zálesácká trofej, Zlatý odznak) a vzájemné oslovování (kamaráde, křestní jméno, vhodná přezdívka).

Statut ZÁLESÁKA dále řeší terminologii různých typů zálesáckých akcí a systém pochval a pokárání.