Get Adobe Flash player

Svaz pro pobyt v přírodě

Zaměření ZÁLESÁKA

Chce přispět mladým lidem k vytváření prostoru k formování žádoucích zálib a pomáhat jim v rozvíjení různorodých forem aktivního odpočinku ve zdravém prostředí. Vede je k vhodnému využívání volného času ve shodě osobních i společenských zájmů, aby přirozená touha mládí po orginalitě, romantice, kráse a dobrodružství nebyla znehodnocována činy vcházejícími z bezradnosti a nudy.

 

Činnost

Činnost ZÁLESÁKA probýhá v místech bydliště, ve vlastnoručně upravených střediskových klubovnách, kde vedle sebe pracují oddíly mladší i starší mládeže a v nich pak členové různých profesí. Je to vysoce životaschopný systém - zachovává tradice kolektivu a zabezpečuje věkovou návaznost i potřebnou dělbu práce. Předpokladem je však udržení opravdového zájmu členů poutavostí a neustálou aktivizací neformální činnosti.Starší oddíly mohou navíc zbezpečovat samofinancování svých středisek.

Celoroční práce oddílů se uskutečňuje jak v rámci pravidelných schůzek během týdne v klubovnách, na hřištích, v tělocvičnách, v bazénech či v kulturních zařízeních, tak i na víkendových výprvách do přírody, alespoň jednou za měsíc. Vyvrcholením práce každého střediska jsou letní a zimní tábory. mimořádná pozornost je věnována přitažlivé motivaci celé činnosti vysoké akceschopnosti každého kolektivu. Společné akce pořádá Ústřední rada a informuje o nich registrovaná střediska.

V době obnovení ZÁLESÁKA na podzim roku 1989 se dosud potlačovanou činností ktivně zabývalo již téměř 4000 mladých lidí. Byli soustředěni v oddílech dětí a mládeže 35 středisek z osmi krajů Československa. zajisté existovali i další skupiny mládeže, kterým by vyhovovalo zaměření ZÁLESÁKA, ale neměli možnost seznámit se s jeho náplní, formami práce a organizačním systémem. Od roku 1990 členská základna ZÁLESÁKA neustále roste, i když v posledních letech jen velmi mírně.

Hospodářské zabezpečení

V hospodářském zabezpečení činnosti je kladen hlavní důraz na samofinancování - na materiálně finanční nezávislost pomocí vlastní výdělečné práce v oblastech prováděných zájmových aktivit. Ekonomická nezávislost zachránila činnost i v dobách největší perzekuce a vlastní výdělečná práce zformovala osobní vztah členů k vytvořeným hodnotám. Klubovny se upravují a udržují vlastními silami, převážně z vlastních prostředků. Budují se táborové základny, střediska vytipovávají se levné objekty k celoročnímu využívání a vzájemnému propůjčování. Materiálová norma pokrývá celou obsahovou náplň výcvikových prvků.

Osvědčuje se systém důsledné hmotné zainteresovanosti jednotlivých středisek na konkrétních výsledcích práce, a to pomocí objektivního hodnocení činnosti podle přesně stanovených kritérií.

Větší pozornost nutno věnovat soustavnému získávání vhodných sponzorů.

Příprava náčelníků

Vedle ekonomického zabezpečení je rozvoj náročné činnosti podmíněn kvalitním vedením. Proto přípravě náčelníků je věnována maximální pozornost. Provádí se centrálně ve dvou částech, a to s perspektivními členy nad 17 let, delegovanými jednotlivými středisky.

Praktické znalosti, dovednosti i správné návyky se získávají v ODBORNÉ ČÁSTI připravy, která je zabezpečována náročnými výcvikovými tábory - dvoutýdenního letního na již legendární "Komáří louce" a týdenního zimního. Čtrnáctidenní náčelnický kurs, rovněž na "Komáří louce", jako METODICKÁ ČÁST přípravy, provádění formou praktického vedení cvičného tábora dětí, rozvíjí v budoucích náčelnících schopností poutavého předávání těchto znalostí, dovedností a návyků pomocí rozmanitých soutěží a vhodně motivovaných her, což vyžaduje fantazii i umění improvizace v souladu s prostředím, vzniklou náladou, či rozmary počasí.

Problémem zůstává uvolňování vedení táborů ze zaměstnání.

Vznik středisek

Vzhledem k výběrovosti svazu, jejímž základem je přesné dodržování "Výchovně výcvikového systému ZÁLESÁKA" poskytuje Ústřední rada ZÁLESÁKA začínajícím střediskům zkušební lhůtu tři roky k získání požadované kvalifikce pro jejich odpovědné náčelníky.

Během těchto tří let postačuje pro vedení začínajícího střediska absolování ústředního MINIKURSU ZÁLESÁKA, což je i předpokladem pro registrci tohoto střediska ve svazu. Středisko, které existuje tři roky a ještě nemá náčelníka kvalifikovného podle "Výchovně výcvikového systému ZALESÁKA", nemusí být již registrováno, neboť v důsledku nekvalitního vedení nemůže v plném rozsahu provádět náročnou zálesáckou činnost nebo neodborným prováděním této činnosti ohrožuje své členy.